Search

Showing total 4,264 results

Search Constraints

Start Over You searched for: Language turkish Remove constraint Language: turkish
4,264 results

Search Results

1. İslâm Hukukuna Göre Kâğıt Paranın Temellendirilmesi.

2. Kağıt Eserlerin Konservasyonunda Alternatif Biyosidallerin Rolü ve Etkinliklerinin Değerlendirilmesi.

3. Ebû Yûsuf’un Felslerin Değer Değişimine İlişkin Görüşünün Günümüz Kâğıt Paralarına Uyarlanmasının İmkânı: Nitel Bir Analiz.

4. Monoporosa duvar karosunda geliştirilen mat sır kompozisyonu ile dijital baskı teknolojisinde pembe mürekkebin renk aktivitesini arttırma.

5. NAKİT AKIŞ PROFİLLERİ VE İŞLETME YAŞAM DÖNGÜSÜ ÖZELLİKLERİ: KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ BASIM SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA.

6. Kamu kurumları için sıfır atık kapsamında atık kâğıt envanter çalışması: Artvin Çoruh Üniversitesi örneği.

7. Sulu çözeltilerden Cd(II) iyonlarının adsorpsiyonunda kağıt fabrikası çamur atığının karbonizasyonu ile elde edilen karbonun kullanımı.

8. Kornea Alkali Yanıklarının Sağaltımında Medikal Ozonun Farklı Uygulama Teknikleri: Deneysel Tavşan Modeli.

9. Bir prototip kağıt kesme makinesi tasarımı.

10. KÂĞIT KATLAMANIN SEMİYOTİK ARABULUCULUK TEORİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ.

11. En Az Beş Yıllık Olan Depolanmış Atık Ofis Kâğıtlarının Geri Dönüşüm Olanaklarının Araştırılması.

12. Yoğun Bakım Ünitelerinde Karar Verme Konulu Politika Belgesi.

13. Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Türkiye Adresli Makalelerin Atıf Etkisini Artıran Faktörler.

14. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA OSMANLI’DA BİR KITLIK TÜRÜ: KÂĞITSIZLIK, KÂĞITSIZLIĞIN ETKİLERİ VE MATBAA-İ AMİRE MÜDÜRÜ İSMAİL HAMİT BEY’İN FAALİYETLERİ.

15. Kâğıt Fabrikası Arıtım Suyu Çamurunun Diğer Atık Kâğıtlarla Birlikte Ambalaj Kartonu Üretiminde Değerlendirilmesi.

16. Muhasebe Meslek Mensuplarının Teknoloji Kullanma Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma.

17. KAĞIT İMALAT SEKTÖRÜNDE TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ.

18. Askorbik Asit’in Amperometrik Tayini için Esnek, Serbest Duran Nikel Sülfür Temelli Grafen Kağıt Elektrotun Geliştirilmesi.

19. Serbest Duran ve Esnek MnO2/Grafen Kağıt Elektrot: Dopamin Tayini İçin Yeni Tip Amperometrik Sensör.

20. "BARINDIR-" FİİLİNİN BİLİMSEL YAZILARDAKİ ANLAM GENİŞLEMESİ ÜZERİNE.

21. Lazer Baskılı Ofis Kâğıtları Üzerinde Yapılan Mürekkep Giderme İşleminin Süzüntü Suyu Üzerine Etkileri.

22. Kağıt ve Kağıt Ürünleri Üretimi ve Gayri Safi Yurt içi Hasılanın Elektrik Enerjisi Tüketimine Etkisi.

23. Bir Özel Arşiv Nasıl Tasnif Edildi? Arşivcilik Metot ve Terminolojisi ile Bir Süreç Analizi.

24. KÂĞIT SEKTÖRÜNDE YER ALAN FİRMALARIN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YARDIMIYLA ETKİNLİKLERİNİN ÖLÇÜMÜ.

25. Dinamik parti büyüklüğü belirleme ve çizelgeleme problemi için bir matsezgisel geliştirilmesi ve uygulaması.

26. Eflatun'un Mağara Alegorisi ile Matürîdî'nin Haber Bilgisi Arasında Bazı Benzerlikler ve Farklılıklar Üzerinden Tanrı-İnsan İlişkisine Yönelik Bir Okuma.

27. MİLLİYETÇİ MUHAFAZAKÂR ENTELEKTÜELİ YARATMAK: ADANA HALKEVİ ÖRNEĞİ.

28. "Web of Science'tan Çıkarılan Türkiye Adresli Dergiler Üzerine Bir Araştırma" Başlıklı Çalışmayla İlgili Düzeltme.

29. Kağıt üretim atığı katkılı yüksek yoğunluklu polietilen (yype) kompozitlerin mekanik özelliklerinin incelenmesi.

30. İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAĞITTAN VE EKRANDAN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİNİN SINANMASI; ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ.

31. Kağıt endüstrisi atıksularının yeniden kullanımında uygun nanofiltrasyon membranların belirlenmesi.

32. Tissue Papers in Turkey and Some Physical and Optical Properties.

33. İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KÂĞITTAN OKUMA BECERİLERİ İLE EKRAN OKUMA TERCİH DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMES& 304;.

34. Osmanlı İmparatorluğu'nda Paçavracı Esnafının Doğuşu ve Gelişimi.

35. Kudüs’teki Özbek Tekkesinde Bulunan Çağatayca Yazmalar.

36. FİNANSAL PİYASALARDA STRES ETKİSİ: SEKTÖR PAY SENETLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA.

37. ELEKTROKOAGÜLASYON YÖNTEMİYLE KAĞIT ATIK SUYU ARITIMINDA pH KONTROLU.

38. CUMHURİYET'İN ÖNEMLİ BİR SANAYİ YATIRIMI OLARAK KOCAELİ SEKA ÖRNEĞİ VE GELECEK İÇİN ÖNERİLER.

39. SON DÖNEM OSMANLI DEVLET ADAMLARINDAN SÜLEYMAN FEYZÎ PAŞA'NIN ?TEFSÎRU KAVLİHÎ TEÂLÂ FE İN LEM YA'TEZİLÛKUM? ADLI RİSALESİNİN TAHKİKLİ NEŞRİ.

40. Kâğıt atıksularından bütünleşik membran sistemi ile su geri kazanımı ve konsantre atık minimizasyonu.

42. GELENEKSEL BASKI TEKNİKLERİ VE YENİ TASARIMLARDA KULLANIMI.

43. PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ ALANİNDA TÜRKİYE'DE VE DİĞER ÜLKELERDE YAPILAN BİLİMSEL YAYINLAR.

44. Kağıt Fabrikası Atığının Alçı Panellerin Fiziksel Özelliklerine Etkisi.

45. TURİST REHBERLİĞİ ALANININ BİBLİYOMETRİK PROFİLİ (ULUSAL TURİZM KONGRELERİ BİLDİRİLERİ).

46. Bilimsel makalede "sınırlılıklar" neden ve nasıl yazılır.

47. OTEL İŞLETMELERİNDE İŞYERİ NEZAKETSİZLİĞİ İŞGÖREN PERFORMANSINI NASIL ETKİLER: ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ROLÜ.

48. GÖRSEL HARİTALAMA TEKNİĞİ İLE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ.

49. Kendi Olmanın Kendine Has Tarihçesi: Otantiklik Kavramının Kuramlar, Alanyazın Bulguları ve Psikoterapide İlerleyiş Süreci Çerçevesinde Gözden Geçirilmesi.

50. Uluslararası Güvenlikte Devlet Dışı Dalga: Sivil Toplum ve Otonom Silah Sistemleri.