Search

Your search keyword 'covid' showing total 21,123 results

Search Constraints

Start Over You searched for: covid Remove constraint covid Language turkish Remove constraint Language: turkish
21,123 results on 'covid'

Search Results

1. COVID-19 Aşı Okuryazarlığı ile Gebelerde COVID-19 Aşı Tutumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kesitsel Çalışma.

2. COVID- 19 Pandemi Sürecinde Emzirmeyi Devam Ettirme ve Kadın Sağlığı Hemşiresinin Rolü.

3. COVID-19 Korkusu Yaşayan Beliren Yetişkinlerin COVID-19 Salgınına İlişkin Algıları: Bir Metafor Analizi.

4. Fear, Perceived Threat, and Anxiety During COVID-19 Pandemic: The Mediating Role of Cognitive Control/Flexibility and Intolerance of Uncertainty.

5. Covid-19: Molecular and Clinical Approach

7. Evaluation of Sexual Function According to Gender and Sexual Orientation during the COVID-19 Pandemic in Turkey: A National Online Survey Study.

8. Symptom Exacerbations of Patients Attending a Community Mental Health Center During the COVID-19 Pandemic.

9. Neuroleptic Malignant Syndrome Concurrent with COVID-19 Infection: A Case Report.

10. Tıp fakültesi öğrencilerinin COVID-19 geçirme ve COVID-19’a karşı aşılanma durumlarının değerlendirilmesi.

11. Hemşirelik Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılığı ile COVID-19 Korkusu Arasındaki ilişkinin incelenmesi: Tanımlayıcı Çalışma.

12. COVID-19 Pandemisi Öncesinden Günümüze Vitamin-Mineral ve Bitkisel Ürünlerin Kullanımı Nasıl Değişti?

13. [Comparative Analyses of IgA Antibody Response of Non-COVID-19 Infected People Over 60 Years Old Following CoronaVac and Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccination].

14. 12 Yaş ve Üzeri Bireylerde COVID-19 mRNA Aşısının (BNT16b2) Yan Etkileri: Prospektif Çalışma.

15. Covid- 19 Pandemisinin hemşirelerin covid stresine etkisi.

16. [Viral Respiratory Tract Infection Agents Detected Between Years 2019-2021, COVID-19, and Co-Infections].

17. Covid-19 Pandemisi üzerine yapılan lisansüstü tezler: Hemşirelik alanı üzerine bir araştırma.

18. Yoğun Bakım Hemşirelerinin COVID-19 Korkusunun ve Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi.

19. [The Change in Antimicrobial Resistance During the COVID-19 Pandemic in Türkiye].

20. A Review of Studies on the Covid-19 Pandemic and the Psychological Effects of Related Measures on Children, Youth and Parents.

21. Bir Üniversite Hastanesinde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Aşılanmasına Yaklaşımı.

22. COVID-19 Korkusu, Duygusal Emek Kullanımı ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkiler: Aile Hekimleri Örneği.

23. [Long COVID in Children: A Pediatric Center Experience].

24. Gebelerin COVID-19 Aşısı Olma Durumları ve Aşı Karşıtlığının Belirlenmesi.

25. Behçet Hastaları’nda COVID-19 Aşılaması ve Hastalık Geçirme Durumunun İncelenmesi.

26. [Evaluation of the Effects of Tocilizumab Use on Oxygen Parameters, Inflammatory Markers and Survival in Patients Diagnosed with COVID-19 in Intensive Care Unit].

27. [Vaccination approach in patients with an allergic reaction to COVID-19 vaccines or at risk of developing allergic reactions].

28. Hemşirelerle ve Hemşirelerin Dahil Olduğu Sağlık Çalışanlarıyla Yapılan COVİD-19 İle İlgili Çalışmalar: Türkiye Örneği.

29. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Bireylerde COVID-19 Korkusu ve Tedaviye Uyum: Tanımlayıcı ve Kesitsel Çalışma.

30. Huzurevindeki Yaşlı Bireylerin Tamamlayıcı Tedavi Kullanımları ile COVID-19 Algısı Arasındaki İlişki.

31. Ebeveynlerin COVID-19 Aşı Okuryazarlığının Aşı Tereddütleri ve Aşı Yaptırma Eğilimlerine Etkisi.

32. COVID-19 Küresel Salgın Sürecinde Hemşirelerin Çalışma Koşullarının Değerlendirilmesi ve Öneriler.

33. Hemşirelerin COVID-19 Aşısına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Tanımlayıcı Araştırma.

34. Kronik Hastalığı Olan Bireylerin COVID-19 Aşısına Yönelik Tutumları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi.

35. COVID-19 Geçirmiş Sağlık Çalışanlarının Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımına Yönelik Tutum ve Davranışları: Tanımlayıcı Araştırma.

36. [Functional parameters and affecting factors in post-COVID period].

37. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında COVID-19'un Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Hastalık Semptomları Üzerine Etkisi.

38. Japan's Border Measures during Covid-19: How the Crisis Shaped 'Others' to Protect the 'Stability of Self

39. [Investigation of SARS-CoV-2-Specific Humoral and Cellular Immunity Values in Health Care Workers with COVID-19 Disease and Administered with COVID-19 Vaccine].

40. Acil Servise Başvuran Hastalarda Covid-19 Korkusu ve Yaşam Doyumu İlişkisi.

41. COVID-19 Korkusunun Diş Çürüğü Görülme Sıklığı ve Ağız Sağlığı ile İlgili Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi: Bir Kesitsel Çalışma.

42. Sağlık Bakımı Profesyoneli Olarak Yetişen Öğrencilerin COVID-19 Pandemisi İle İlgili Bilgi Düzeyi Ve Farkındalıklarının İncelenmesi.

43. COVID-19 Pandemisi Hemşirelik Öğrencilerinin Uyku Alışkanlıklarını Değiştirdi Mi?

45. COVID-19 Pandemi Korkusunun İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Algılanan Kriz Yönetiminin Aracılık Rolü.

46. HOW COVID-19 CHANGED CONSUMER BEHAVIOR TRENDS IN TÜRKİYE?

47. Sağlık Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlık Düzeyleri ile COVID-19 Farkındalıkları.

48. Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin COVID-19'a Yönelik Algı ve Tutumlarının Belirlenmesi.

49. Sağlık Çalışanlarında Covid- 19 Korkusu, Aşırı İş Yükü ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi: Tanımlayıcı Bir Araştırma.

50. [Shedding of SARS-CoV-2 Virus in COVID-19 Patients and Neutralizing Antibody Level].

Catalog

Books, media, physical & digital resources